การรักเพศเดียวกันกับบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ


ระบบการจำแนกการวินิจฉัยโรคทางจิตเวชของสมาคมจิตแพทย์อเมริกัน (DSM)และบัญชี จำแนกโรคระหว่างประเทศ(ICD)

การจำแนกโรคทางจิตเวชเป็นกระบวนการในการจัดปรากฎการณ์ที่ซับซ้อนให้เป็นหมวดหมู่โดยอาศัย
หลักเกณฑ์บาง ประการ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้รู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง การจำแนกความผิดปกติทางจิตเป็น การจัดหมวดหมู่ของความผิดปกติโดยอาศัยลักษณะบางประการที่มีร่วมกัน

ระบบการจำแนกโรคทางจิตเวชสากลซึ่งเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป มี 2 ระบบ คือระบบจำแนกความผิดปกติทางจิต ซึ่งจัดทำโดยสมาคมจิตวิทยาแห่งอเมริกา หรือ Desk Reference to the Dianostic and Statistical Manual ofMental of Disorders (DSM) และระบบบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศที่จัดทำโดยองค์การอนามัยโลก หรือ The International Classification of Diseases (ICD) ซึ่งเป็นระบบจำแนกที่ใช้กับทุกระบบอวัยวะของร่างกาย และมีเรื่องความผิดปกติทางจิตเป็นบทหนึ่ง โดยทั้งสองระบบได้มีการปรับเปลี่ยนข้อมูลและเนื้อหาเป็นระยะๆ มาโดยตลอด

การรักเพศเดียวกันกับบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ

ที่ผ่านมา การรักเพศเดียวกัน เคยถูกบรรจุไว้เป็นหนึ่งในรายชื่อความผิดปกติชนิดหนึ่ง จนกระทั่งในปี 2516 ทางสมาคมสุขวิทยาจิตแห่งอเมริกาถือเป็นองค์กรแรกที่ได้ออกมาประกาศถอดถอนหัวข้อ การรักเพศเดียวกัน ออกจากบัญชีรายชื่อความผิดปกติทางจิต

ก่อนที่ในอีก 3 ปีต่อมา คือปีพ.ศ.2519 สมาคมจิตวิทยาแห่งอเมริกันก็ได้ออกมาประกาศถอดถอนประเด็น นี้ออกจากบัญชีรายชื่อความ ผิดปกติทางจิตของหน่วยงานตัวเองเช่นกัน เช่นเดียวกับสมาคมนักสังคมสงเคราะห์ แห่งอเมริกา และองค์กรวิชาชีพด้านสุขภาพจิตในสหรัฐอเมริกา ซึ่งต่างก็ลงมติว่า การรักเพศเดียวกัน มิได้เป็น อาการเจ็บป่วยทางจิต หรือเป็นความผิดปกติทางจิตใจแต่อย่างใด เนื่องจากงานวิจัยในช่วงเวลากว่า 40 ปีที่ผ่าน มาได้แสดงให้เห็นแล้วว่า วิถีทางเพศ แบบรักเพศเดียวกันนั้น ไม่ได้เกี่ยวข้องกับอาการเจ็บป่วย หรือความ ผิดปกติทางจิต

สำหรับในส่วนขององค์การอนามัยโลกเอง ก็ได้ประกาศถอดถอนประเด็น การรักเพศเดียวกัน ออกจากบัญชี จำแนกโรคระหว่างประเทศในปี 1992 หรือ พ.ศ. 2535

กล่าวคือในคู่มือ ICD-10 หรือบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 10ที่ประกาศใช้อย่างเป็น ทางการใน ปีค.ศ.1993 หรือ พ.ศ.2536 นอกจากจะมีการจำแนกความผิดปกติทางจิต พฤติกรรม และพัฒนาการ แตกต่างไปจากคู่มือเล่มก่อนหน้าคือ ICD-9 ซึ่งประกาศใช้ในปีอย่างเป็นทางการในปี ค.ศ.1979 หรือ พ.ศ.2522 แล้ว จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าในคู่มือ ICD-10 หมวดที่ว่าด้วยเรื่องความผิดปกติทางเพศ จะไม่ปรากฎคำว่า การรักเพศเดียวกัน หรือ Homosexuality อีกต่อไปด้วย ดังตัวอย่างที่ยกมาแสดงให้เห็นดังต่อไปนี้

ICD-9 CM
(for Clinical Medification)


302 Sexual diviations and disorders
302.0 Homosexuality
302.1 Zoophilia preference
302.2 Pedophilia
302.3 Tranvestism
302.4 Exhibitionism

302.5 Trans-sexualism

302.50 with unspecified sexual history
302.51 with asexual history
302.52 with homosexual history
302.53 with heterosexual history

ICD-10

 

No equivalent code

F65.8 Other disorder of sexual
F65.4 Pedophilia
F65.1 Fetishistic tranvestism
F64.1 Dual-role tranvestism
F65.2 Exhibitionism
F64.0 Tranvestismส่วนที่ประเทศไทย กลุ่มอัญจารี ร่วมกับเครือข่ายทำงานเรื่องคนรักเพศเดียวกัน ได้ทำจดหมายถึงกรมสุขภาพจิต
เพื่อให้ทำหนังสือรับรองว่า การรักเพศเดียวกันไม่ใช่ความผิดปกติทางจิต

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2545 ที่ผ่านมา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณะสุข จึงได้ทำจดหมายรับรองดังกล่าว
ขึ้นโดยอ้างถึงบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศขององค์การอนามัยโลกดังนี้
หมายเหตุ: บทความชิ้นนี้ เป็นเพียงความพยายามอธิบายให้คนทั่วไปได้เข้าใจ และมองเห็นภาพการถอดถอน ประเด็นเรื่องคนรักเพศเดียวกัน ออกจากบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศได้ชัดเจนขึ้นเท่านั้น ก่อนที่จะนำ ไปอ้างอิงหรือเผยแพร่ในทางวิชาการ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดกับผู้เชี่ยวชาญสาขานี้อีกครั้ง

*บทความโดยกลุ่มอัญจารี องค์กรสนับสนุนและปกป้องสิทธิคนรักเพศเดียวกัน ที่กลุ่มสะพาน เห็นว่าเป็น
ประโยชน์ต่อการทำความเข้าใจ เรียนรู้ เรื่องคนรักเพศเดียวกัน แก่ผู้สนใจทั่วไป จึงนำมาเผยแพร่อีกครั้ง